Младежки обмен „ Unlock skills'' в Румъния


Младежки обмен „ Unlock skills''

Кога: 5-16 Декември 2022 г.
Къде: Ватра Дорней, Румъния
Брой участници: 7 младежи на възраст 18-30 + 1 групов лидер (18+)

Основни цели на проекта:

Чрез проекта "Unlock Skills" се стремим да развием житейски умения в 5 ключови области на 48-те участници. В резултат на това те ще осъзнаят своя потенциал и областите, които трябва да подобрят, ще разберат по-добре своите ценности и приоритети, ще могат да намерят подходящи работни места, да поставят и постигат целите си. Така ще повлияем положително на техния трудов и кариерен потенциал, като младите хора станат по-конкурентоспособни на пазара на труда.

Интегрирайки млади хора от различен социално-икономически и културен произход, обменяйки опит и разглеждайки актуални теми, участниците ще станат по-наясно с актуалните проблеми и по-решителни да се включат, ще станат по-съпричастни и подкрепящи, ще разберат ролята си в обществото и значението на активното гражданство.

Важно за всички желаещи да участват

1. По програма Еразъм+ се покриват 100% от разходите за настаняване и храна, а транспортните разходи се възстановяват след края на проекта, при изпращане на оригинални транспортни документи.  

2.След одобрение, участниците заплащат такса към сдружение "Ти можеш ли" в размер на 25 евро. Таксата се използва за административните дейности на сдружението по подготовка, реализиране и последващи дейности по проекта, както и за изпълнение на всички задължения на изпращаща организация, според изискванията на ръководството на програма "Еразъм+". Предвидената сума ще бъде използвана и за да покрие разходите за пощенски такси, такси за банкови трансфери, разпространение на резултатите и други административни разходи свързани с организирането на пътуването и др. 

Повече информация в приложения файл:

https://sites.google.com/view/unlockskills/home