Младежки обмен FROM CITIZEN SHEEP TO CITIZENSHIP – Румъния

Какво:  Младежки обмен
Кога:    14 - 24 Ноември
Къде: Сарата, Монтеору, Румъния
Кой може да участва:  4 младежи (18-30) + 1 групов лидер (18+)

*С приоритет ще са участници на възраст 18-23 години (млади гласоподаватели) плюс един ръководител на група над 18 години. Не могат да участват студенти по програма "Еразъм" и доброволци на ЕСС по време на мобилността. Участници, които нямат право да гласуват в изпращащите държави, не отговарят на условията. Имат право на участие, участници, които са на 17 години, но ще навършат 18 години до 1 юни 2024 г., в противен случай не отговарят на условията.


Общата цел на проекта е да повиши информираността на младeжките работници, относно структурата и функционирането на политиката на ЕС, да насърчи гражданската отговорност, участието в избори, разбирането на механизмите за вземане на решения на европейско и национално ниво.Основни цели:

Целта на проекта е да се повиши европейското гражданство сред младежите и да се стимулира участието в избори.

Целите са:
1. Повишаване на мотивацията на младежите за участие в гласуването (особено за парламент на ЕС) и на осведомеността им за техните права и задължения като европейски граждани

2. Развиване на дух на европейско гражданство и гражданска ангажираност на младежите в политическия и социалния живот 

3. Популяризиране на методите на неформалното образование ( видеоклипове, театър, симулации и др.) като инструменти за борба с отсъствието от европейските и националните избори

Методологията се основава на методите на неформалното образование, включително презентации, дебати, ролеви игри, театър, разказване на истории и др. Дейностите по проекта ще включват подготовка, представяне, взаимно опознаване, семинари в пленум и екипи, дейности на открито, междукултурни вечери, посещения, размисъл и оценка съгласно програмата.
Очаквани крайни продукти: визуална кампания (видео, листовки и др.) за стимулиране на присъствието при гласуване и списание със заключения от дейноститеБюджет за пътуващи от България: 180 евро

Важно за всички желаещи да участват: 

1. По програма Еразъм+ се покриват 100% от разходите за настаняване и храна, а транспортните разходи се възстановяват след края на проекта, при изпращане на оригинални транспортни документи.  

2. След одобрение, участниците заплащат такса към сдружение "Ти можеш ли" в размер на 25 евро, преди заминаване. Таксата се използва за административните дейности на сдружението по подготовка, реализиране и последващи дейности по проекта, както и за изпълнение на всички задължения на изпращаща организация, според изискванията на ръководството на програма "Еразъм+". Предвидената сума ще бъде използвана и за да покрие разходите за пощенски такси, такси за банкови трансфери, разпространение на резултатите и други административни разходи свързани с организирането на пътуването и др. 
Допълнително информация за проекта може да откриете в линковете по-долу: 

Инфопак: 
INFO-PACK- SHEEEP.doc


Фейсбук страница на проекта: 

https://www.facebook.com/groups/1104356697636420


За да заявите своето място, моля попълнете бланката за кандидатстване ->


https://forms.gle/Tymr5jgq5qGMLyE96