FolkUP

Folk UP!
Dancing Towards a Healthy Lifestyle
(Танците - път към здравословния начин на живот)

SMALL COLLABORATIVE PARTNERSHIPs 2020

Преглед на проекта "Folk UP!"
Начало: 1 януари 2020 г.
Продължителност: 18 месеца

Цел: Проектът представя народните танци на младежи и възрастни като здравословна, развлекателна дейност за свободното време, като по този начин им предлага по-добра алтернатива пред заседналия начин на живот.
Засилва междукултурния диалог и мира и насърчава развитието на младежите чрез спорт.
Екип: 4 организации от България, Турция, Румъния и Словакия, които имат едни и същи вярвания, работят за осъществяването на сходни цели, за да запазят ценности, на които ни учи спортът, и да ги разпространяват сред съвременното общество.


Проектът спомогна за популяризирането на европейските народни танци като чудесна комбинация от култура и физическа активност, която да допринесе за здравословния начин на живот на младежи и възрастни.
• 8 народни танца бяха събрани в онлайн наръчник и във видео каталог.
• Бяха проведени над 30 местни семинара.