GenQ

GenQ
​"Повишаване на осведомеността по въпросите на равенството между половете за възрастната аудитория"

Erasmus+ Small-scale partnerships in adult education

Преглед на проекта "GenQ"
• Начало: 1 март 2022 г.
• Продължителност: 18 месеца• Цел: Проектът GenQ цели да се повиши осведомеността за важността на борбата със социално-икономическите неравенства и непосредствената нужда от социална справедливост пред проблемите, с които се сблъсква жената в съвременността. Чрез проекта ще бъдат обучени жени и мъже от различни среди по въпросите на правата на жените, сложната същност на проблемите, свързани с пола, и успешното включване на жените на пазар на труда и трудовите им права.

• Екип: две организации от България и Гърция, които осъзнават колко е важен проблама за половото равенство и заедно се борят да се повиши осведомеността по тематиката, за да може да се изгради едно по-добро и по-сигурно бъдеще за нежния пол.

• Наръчник "Повишаване на осведомеността по въпросите на равенството между половете за възрастната аудитория": За да бъде успешно постигната целта за повишаване на осведомеността по темата за половото равенство, за непредъка на жените, придобиването им на повече права и признанието им в обществото, събрахме поредица от литературни данни и създадохме наръчник.
В него са събрани и добри практики, разработени в рамките на страните партньори по отношение на правата на жените и достъпа до заетост/пазар на труда, а също така и два случая на жени и техния опит със сексистко поведение на работното им място. 


Можете да разгледате Наръчника под формата на брошура ---ТУК
А за английската версия --- ТУК


Или да го изтеглите българската версия като pdf файл ---->

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.