Обучения

Какво представляват нашите обучения?

Дейности с професионална насоченост, които интегрират различни подходи, методи на работа и техники.

Обученията са с изключително практическа насоченост и пряка приложимост в индивидуалния живот или в организациите/бизнеса. Чрез тях:

  • Повишите ключовите си умения
  • Направите много ясна самооценка на самите вас или на екипа – силни и слаби страни, лична мотивация, склонност към промяна и други личностни характеристики
  • Се запознаете отблизо с различни техники и практики с директна приложимост в организации, в екипни дейности и в живота като цяло
  • Подобрите коучинг уменията си – създаване на среда на доверие, активно слушане, директна комуникация, планиране и целеполагане, даване на обратна връзка и други
  • Придобиете умения за планиране и изпълнение на проекти
  • Се запознаете с различни форми на финансиране
  • В зависимост от нуждите ще придобиете умения за изграждане на собствено обучение за нуждите на работния ви контекст
  • ще повишите презентационните си умения, комуникативността си, работата в екип, ангажираността си и други​
Защо нашите обучения?

Обученията ни са разнообразни и различни, базирани на неформално образование. В тях учим чрез преживяване, обменяме опит и надграждаме.

Обученията могат да се изготвят по индивидуален план, за да отговарят на нуждите на конкретната организация.