Курс за обучение на младежки работници


От 17 до 23 април 2023 младежки работници от сдружение “Включи се и ти”  участваха в проект “Приобщаваща младежка работа с LGBTQI+ общността”, финансиран по програма Еразъм+.

По време на мобилността младежките работници успяха да подобрят професионалните си умения за работа с младежи, развивайки следните знания и умения:

- формираха нови нагласи за толерантно поведение и превенция на дискриминацията, основана на пола;
- развиха умения за улеснен достъп до труднодостъпни млади хора,маргинализирани и млади хора в риск;
- формираха положителни нагласи към многообразието; подобриха информираността си относно  възможностите за участие на младежи в програмата "Еразъм+".

В края на проекта всички участници получиха сертификат Youthpass за валидиране на резултатите от ученето.