Пътят към промяната - The pathway to change


На 05.04.2023 екипът на Сдружение „Ти можеш ли“, взехме участие в Проект „Пътят към промяната“,
изпълняван от Фондация „Просвета 21 век“, с партньор Хърватсаката органзиация "Еутопиа",
подкрепен от Програма Еразъм+За нас беше удоволствие да участваме и да споделим опитът, който имаме, тъй като ние имаме опит за включване на младежи от малцинствени групи в нашите проекти, също така създадохме контакти с младежите от ромски произход, които ще включваме за напред в наши проекти.
По време на семинара се създаваха дискусии между младежи от ромските общности и представители на власти на регионално и общинско ниво.
По време на дискусиите имахме възможност да научим някои термини за местното, регионалното и държавното управление и за компетенциите на Европейския съюз, които са важни за всеки активен гражданин.On 05.04.2023 the team of the Association "Can You" took part in the Project "The pathway to change",
implemented by the Foundation "Prosveta 21 Century", with partner Croatian organization "Eutopia",
supported by the Erasmus+ Programme. 


It was a pleasure for us to participate and to share the experience we have, as we have experience of including youth from minority groups in our projects, we also made contacts with youth from Roma background, who we will include in our projects going forward.
During the workshop, discussions were created between youth from Roma communities and representatives of authorities at regional and municipal level.
During the discussions we had the opportunity to learn some terms about local, regional and state governance and about the competences of the European Union, which are important for every active citizen.