UNITED

Проектът UNITED имаше за цел да повиши активността на младежи за участие в солидарни и доброволчески дейности като в същото време повиши личните, образователните, езиковите, социалните, гражданските, културните и професионалните им знания и умения.
В конкретната дейност взеха участие 6 дъгосрочни доброволци - двама в България от Англия, двама в Португалия от България и двама в Украйна от България. Допълнително две екипа от краткосрочни, един в България и един в Украйна, всеки по 10 човека
Доброволците участваха в разнообразни дейности (в зала и на открито), както и в уебинари и онлайн активности, използвайки неформални методи на образование и други техники и практики, които имаха за цел да повишат тяхната гражданска активност, осъзнатост и солидарно отношение към заобикалящата ги среда и към индивиди в неравностойно положение. Доброволците се включиха в училищни дейности и в инициативи, чрез които стимулираха младежи от местни общности и им помогнаха да подобрят чуждоезиковите си знания и ключовите си компетенции с акцент върху уменията на 21ви век чрез диксусионни групи и уъркшопи с неформални методи на образование и учене чрез преживяване. Доброволците интегрираха ролеви игри, коучинг практики, демонстрации и други техники. Те успяха да създадат приобщаваща среда и да включат младежи в неравностойно положение в своите дейности. Доброволците допринесоха за междукултурния диалог и обмен, както и за чуждоезиковите знания на младежи от местни общности чрез дискусионни групи на родните си езици - английски, руски и испански - езици, които са търсени и необходими за професионалното развитие на представителите на младежкия сектор. 
​Подкрепата на Европейската комисия за производството на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява мненията само на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.